Troba aquí les bases sobre els tres Premis Manuel Arroyo: per a Exalumnes Escola Sant Gervasi , joves emprenedors de l’economia cooperativa y cienciès de la vida

V PREMI MANUEL ARROYO PER A EXALUMNES D’ESCOLA SANT GERVASI

Fundació Sant Gervasi organitza el V Premi Manuel Arroyo per a Exalumnes d’Escola Sant Gervasi com a instrument per a l’estímul i el reconeixement de trajectòries professionals i vitals en tots els àmbits, impulsades per una voluntat innovadora i emprenedora i que responguin als valors humans que Escola Sant Gervasi sempre ha promogut, com ara la cooperació, l’esperit de superació personal i col·lectiu, l’europeisme…

 • 1. Podran participar en aquesta convocatòria tots els exalumnes d’Escola Sant Gervasi que hi hagin completat la seva escolarització obligatòria o post-obligatòria. El fet d’haver-se presentat en edicions anteriors no impedeix de tornar a ser candidats en les edicions posteriors.
 • 2. La presentació de candidatures al concurs es farà mitjançant un formulari que es troba al web www.premismanuelarroyo.coop.
 • 3. Els candidats podran presentar-se ells mateixos, preferiblement amb el suport d’avaladors que donin suport a la candidatura.
 • 4. Mitjançant el web www.premismanuelarroyo.coop també es podran proposar candidats que reuneixin les condicions i els mèrits necessaris per a optar al premi.
 • 5. La dotació del premi consistirà en un original de la litografia de l’artista Miquel Àngel Para realitzada expressament per al reconeixement que suposen els Premis Manuel Arroyo.
 • 6. El jurat, després d’una preselecció de candidatures, es podrà posar en contacte amb els candidats i requerir-los la documentació que consideri oportuna per a la valoració adequada dels seus mèrits.
 • 7. Les candidatures podran ser presentades fins a les 18.00 hores del dia 31 de desembre de 2017.
 • 8. El jurat del concurs serà designat per acord del ple de la comissió delegada de Fundació Sant Gervasi, i estarà compost per professionals pertanyents a l’àmbit escolar, cultural, científic i empresarial. La presidenta del jurat serà la Sra. Àngela Calzada i Pujol, Directora d’Escola Sant Gervasi SCCL.
 • 9. Actuarà com a secretària del Jurat la Sra. Montserrat Sempere i Vivas, Secretària del Consell Rector d’Escola Sant Gervasi SCCL.
 • 10. El Jurat es reserva el dret de no adjudicar cap premi.
 • 11. La resolució del jurat es coneixerà en acte públic abans del 28 de febrer de 2018.
 • 12. Fundació Sant Gervasi es compromet a mantenir la màxima confidencialitat sobre els exalumnes presentats que no hagin resultat premiats.
 • 13. La presentació de la sol•licitud de participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.

V PREMI MANUEL ARROYO PER A JOVES EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA COOPERATIVA

 • 1. Fundació Sant Gervasi i Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el V Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l’Economia Cooperativa amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic en l’àmbit cooperatiu i promoure l’esperit emprenedor i transformador entre els joves.
 • 2. L’objectiu del V Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l’Economia Cooperativa és la contribució a la creació i/o al desenvolupament d’un projecte empresarial cooperatiu amb seu social a Catalunya.
 • 3. Poden participar en aquest concurs persones físiques i jurídiques que aportin projectes empresarials de l’àmbit cooperatiu, en funcionament o a punt de constituir-se, en què un mínim del 75% capital social del projecte empresarial cooperatiu estigui representat per socis amb una edat màxima de 35 anys.
 • 4. Per a presentar-se al concurs, els participants hauran d’omplir el formulari corresponent que es troba al web www.premismanuelarroyo.coop i adjuntar-hi un document en format PDF que reuneixi, per aquest ordre, els següents continguts mínims:
  • a. Títol del projecte
  • b. Autors, incloent-hi tots els integrants del projecte cooperatiu.
  • c. Índex
  • d. Exposició general i resumida de la idea de negoci, que contingui una visió general del producte o servei, del mercat, de l’equip d’emprenedors, amb una extensió màxima de 3 pàgines.
  • e. Pla d’empresa, amb una extensió màxima de 40 pàgines.
  • f. Estatuts de la societat per a empreses ja constituïdes. Per a projectes empresarials no constituïts es valorarà positivament la presentació d’una proposta d’estatuts.
  • g. Còpia de l’escriptura de constitució i NIF de l’empresa per a cooperatives ja existents.
  • h. Còpia del DNI de tots els integrants del projecte per a cooperatives a constituir.
 • 5. El desenvolupament del concurs s’estructurarà en dues fases. La primera fase serà selectiva, i en ella, una comissió tècnica, després de valorar adequadament tots els projectes presentats, n’escollirà un màxim de quinze, els quals podran participar en la fase final del concurs.
 • 6. Els projectes seleccionats a la primera fase es faran públics abans del dia 31 de gener de 2018 al web www.premismanuelarroyo.coop.
 • 7. Els membres del jurat podran sol·licitar als autors dels projectes presentats tota la documentació complementària que considerin necessària per a una valoració adequada del projecte.
 • 8. El jurat del concurs, així com la comissió tècnica, seran designats per acord del ple de la comissió delegada de Fundació Sant Gervasi, i estaran formats per professionals amb reconeguda experiència en l’àmbit de l’economia cooperativa. El president del jurat serà el Sr. David Cos i Garcia, President d’Escola Sant Gervasi SCCL. Abans del dia 28 de febrer de 2018 serà pronunciat, en acte públic, el projecte guanyador de la fase final del concurs.
 • 9. El millor projecte de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu rebrà el següent premi: 4.000 euros.
 • 10. És una condició imprescindible que l’import dels premis sigui emprat en el desenvolupament del projecte premiat. El premi s’abonarà en un compte de Caixa d’Enginyers, obert a nom dels premiats o de la cooperativa premiada, de la següent manera:
  • a. 100 % de l’import del premi el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis per a societats cooperatives ja constituïdes.
  • b. Per a projectes cooperatius no constituïts, el 50 % de l’import del premi s’abonarà el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis. El 50 % restant s’abonarà al compte esmentat sis mesos després del dia de lliurament dels premis, sempre i quan l’empresa descrita en el projecte hagi estat constituïda.

  A les esmentades quantitats se’ls aplicaran les deduccions fiscals que designi la legislació vigent.

 • 11. El premi podrà no adjudicar-se i declarar-se desert.
 • 12. El termini de presentació de documentació per participar al concurs finalitza a les 18.00 hores del dia 14 de gener de 2018.
 • 13. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.

III PREMI MANUEL ARROYO EN CIÈNCIES DE LA VIDA

 • 1. INKEMIA IUCT Group, Fundació Sant Gervasi i Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el III Premi Manuel Arroyo en Ciències de la Vida amb la voluntat de contribuir a l’impuls econòmic de projectes empresarials en l’àmbit de les ciències de la vida.
 • 2. L’objectiu del III Premi Manuel Arroyo en Ciències de la Vida és la contribució a la creació i/o al desenvolupament d’un projecte empresarial amb seu social a Catalunya, desenvolupat per emprenedors en les àrees de coneixement de Biotecnologia, Drug Discovery, Indústria Farmacèutica, Química Verda, Química Fina Farmacèutica, Cosmecèutica, Nutracèutica, Salut Humana, entre d’altres.
 • 3. Poden participar en aquest concurs persones físiques i jurídiques que aportin projectes empresarials de l’àmbit de les ciències de la vida en funcionament o a punt de constituir-se. Les empreses participants no podran superar els cinc anys d’existència des de la seva constitució.
 • 4. Per a presentar-se al concurs, els participants hauran d’omplir el formulari corresponent que es troba al web www.premismanuelarroyo.coop i adjuntar-hi un document en format PDF que reuneixi, per aquest ordre, els següents continguts mínims:
  • a. Títol del projecte.
  • b. Autors, incloent-hi tots els integrants del projecte.
  • c. Índex.
  • d. Exposició general i resumida de la idea de negoci, que contingui una visió general del producte o servei, del mercat, de l’equip d’emprenedors, amb una extensió màxima de 3 pàgines.
  • e. Pla d’empresa, amb una extensió màxima de 40 pàgines.
  • f. Estatuts de la societat per a empreses ja constituïdes. Per a projectes empresarials no constituïts es valorarà positivament la presentació d’una proposta d’estatuts.
  • g. Còpia de l’escriptura de constitució i NIF de l’empresa per a empreses ja existents.
  • h. Còpia del DNI dels socis fundadors per a empreses pendents de constituir.
 • 5.  El desenvolupament del concurs s’estructurarà en dues fases. La primera fase serà selectiva, i en ella, una comissió tècnica, després de valorar adequadament tots els projectes presentats, n’escollirà un màxim de quinze, els quals podran participar en la fase final del concurs.
 • 6.  Els projectes seleccionats a la primera fase es faran públics abans del dia 31 de gener de 2018 al web www.premismanuelarroyo.coop.
 • 7.  Els membres del jurat podran sol•licitar als autors dels projectes presentats tota la documentació complementària que considerin necessària per a una valoració adequada del projecte.
 • 8.  El jurat del concurs, així com la comissió tècnica, seran designats per acord del ple de la comissió delegada d’INKEMIA IUCT Group i Escola Sant Gervasi, i estaran formats per professionals amb reconeguda experiència en l’àmbit empresarial de les ciències de la vida. El president del jurat serà el Sr. Josep Castells i Boliart, President Executiu d’INKEMIA IUCT Group.
 • 9. Abans del dia 28 de febrer de 2018 serà pronunciat, en acte públic, el projecte guanyador de la fase final del concurs.
 • 10. El millor projecte de creació empresarial de l’àmbit de les ciències de la vida rebrà els següents premis:
  • a. 3.000 euros
  • b. 6.000 Euros en forma de bonus formatiu per a qualsevol empleat de l’empresa. Els cursos, impartits per IUCT, poden ser tant de caràcter cientificotècnic com d’emprenedoria.
 • 11.El millor projecte de creació empresarial de l’àmbit de les ciències de la vida gaudirà també dels següents avantatges:
  • a. Descompte d’un 20 % (fins a un import descomptable de 10.000 €) en la realització de qualsevol servei per part d’IUCT a l’empresa beneficiària del Premi durant els següents 3 anys a comptar des del dia del lliurament en acte públic.
  • b. Participació preferent en les anàlisis que realitza el Fons de Capital Coneixement de joves empreses tecnològiques, així com mentoring del seu projecte a Bussiness Angels.
  • c. Una sessió d’assessorament gratuït informatiu dels programes públics de R+D als quals poden optar les empreses.
 • 12. És una condició imprescindible que l’import dels premis sigui emprat en el desenvolupament del projecte premiat. El premi s’abonarà en un compte obert a nom dels premiats o de l’empresa premiada, de la següent manera:
  • a. 100 % de l’import del premi el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis per a empreses ja constituïdes.
  • b. Per a projectes empresarials no constituïts, el 50 % de l’import del premi s’abonarà el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis. El 50 % restant s’abonarà al compte esmentat sis mesos després del dia de lliurament dels premis, sempre i quan l’empresa descrita en el projecte hagi estat constituïda.
 • 13. A les esmentades quantitats se’ls aplicaran les deduccions fiscals que designi la legislació vigent.
 • 14. El premi podrà no adjudicar-se i declarar-se desert.
 • 15. El termini de presentació de documentació per participar al concurs finalitza a les 18.00 hores del dia 14 de gener de 2018.
 • 16. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.
CompartirTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone