Troba aquí les bases dels Premis Manuel Arroyo

VI PREMI MANUEL ARROYO PER A EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA COOPERATIVA

 • 1. Fundació Sant Gervasi i Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el VI Premi Manuel Arroyo per a Emprenedors de l’Economia Cooperativa amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic en l’àmbit cooperatiu i promoure l’esperit emprenedor i transformador.
 • 2. L’objectiu del VI Premi Manuel Arroyo per a Emprenedors de l’Economia Cooperativa és la contribució a la creació i/o al desenvolupament d’un projecte empresarial cooperatiu amb seu social a Catalunya.
 • 3. Poden participar en aquest concurs persones físiques i jurídiques que aportin projectes empresarials de l’àmbit cooperatiu, en funcionament o a punt de constituir-se.
 • 4. En aquesta edició el Premi disposa de dos jurats els quals decidiran els projectes finalistes i el projecte guanyador:
  • Un jurat d’experts format per persones rellevants en l’àmbit de l’emprenedoria i el cooperativisme.
  • Un jurat escolar format per alumnes de les escoles participants en el projecte d’emprenedoria que impulsen els Premis Manuel Arroyo en les matèries d’economia i emprenedoria de Secundària i Batxillerat. Aquests grups d’alumnes faran un seguiment acurat de tots els projectes que participin en la segona fase del concurs.
  • La valoració de cadascun dels dos jurats tindrà un pes del 50% en la valoració que es faci de cada projecte participant. Només en cas d’empat, el jurat d’experts podrà decidir quin és el projecte guanyador.
 • 5. Per a presentar-se al concurs, els participants hauran d’omplir el formulari corresponent que es troba al web www.premismanuelarroyo.coop. En el formulari, entre d’altres dades, es demana que s’adjunti la documentació digital i audiovisual que es detalla a continuació:
  • Un document en format PDF que reuneixi els continguts indicats en l’arxiu “PDF CANDIDATS PMA” que es troba a la pàgina web dels Premis. El document serà estudiat pels membres del jurat professional per decidir els projectes finalistes i el projecte guanyador.
  • Tres vídeos penjats a les plataformes Youtube o Vimeo que reuneixin els continguts indicats en l’arxiu “Vídeos candidats PMA” que es troba a la pàgina web dels Premis. Els vídeos seran estudiats pels alumnes de les escoles participants per decidir els projectes finalistes i el projecte guanyador. La durada dels vídeos no pot superar els 5 minuts per vídeo.
 • 6. El desenvolupament del concurs s’estructurarà en tres fases.
  • La primera fase serà selectiva, i en ella, una comissió tècnica, després de valorar adequadament tots els projectes presentats, n’escollirà un màxim de quinze, els quals podran participar en la següent fase final del concurs.
  • En la segona fase, els projectes seleccionats seran presentats als jurats els quals valoraran quins han de ser els tres projectes finalistes.
  • En la tercera fase, en acte públic, s’anunciarà el projecte guanyador.
 • 7. Els projectes seleccionats a la primera fase es faran públics abans del dia 21 de maig de 2021 al web www.premismanuelarroyo.coop.
 • 8. El jurat d’experts, així com la comissió tècnica, seran designats per acord del ple de la comissió delegada de Fundació Sant Gervasi, i estaran formats per professionals amb reconeguda experiència en l’àmbit de l’economia cooperativa. El president del jurat serà el Sr. David Cos i Garcia, President d’Escola Sant Gervasi SCCL. La cooperativa guanyadora serà la més valorada tant pel jurat del concurs com pels alumnes de les escoles participants en el projecte d’emprenedoria que impulsen els Premis Manuel Arroyo en les matèries d’economia i emprenedoria de Secundària i Batxillerat. El vot escolar significarà el 50% del resultat final. Abans del dia 11 de juny de 2021 serà pronunciat, en acte públic, el projecte guanyador de la fase final del concurs així com els altres dos finalistes..
 • 9. Els membres del jurat d’experts podran sol·licitar als autors dels projectes presentats tota la documentació complementària que considerin necessària per a una valoració adequada del projecte.
 • 10. El millor projecte de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu rebrà el següent premi: 6.000 euros. A més, la cooperativa rebrà els serveis d’assessorament i acompanyament en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, laboral i comercial, per part del Grup Integral, per tal de contribuir al bon desenvolupament del projecte empresarial. Aquests serveis seran prestats de forma gratuïta durant un any i podran ser prorrogables en condicions molt avantatjoses per a la cooperativa per un any més. A més a més la cooperativa guanyadora del Premi Manuel Arroyo per a emprenedors de l’economia cooperativa gaudirà d’un any de gratuïtat en la quota de sòcia a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
 • 11. Els projectes finalistes (seleccionats a la segona fase) podran gaudir d’una matinal-workshop en un espai emblemàtic de Catalunya en el qual es treballaran aspectes relacionats amb la creació d’una empresa cooperativa, com ara la creativitat, l’aversió al risc, la coordinació d’equips ben equilibrats, la planificació estratègica… Al final de la sessió es procedirà al lliurament de Premis i a un dinar. Aquests actes seran presencials o telemàtics en funció de les restriccions que aleshores provoqui l’epidèmia de COVID-19.
 • 12. És una condició imprescindible que l’import dels premis sigui emprat en el desenvolupament del projecte premiat. El premi s’abonarà en un compte de Caixa d’Enginyers, obert a nom dels premiats o de la cooperativa premiada, de la següent manera:
  1. 100 % de l’import del premi el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis per a societats cooperatives ja constituïdes.
  2. Per a projectes cooperatius no constituïts, el 50 % de l’import del premi s’abonarà el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis. El 50 % restant s’abonarà al compte esmentat sis mesos després del dia de lliurament dels premis, sempre i quan l’empresa descrita en el projecte hagi estat constituïda.

  A les esmentades quantitats se’ls aplicaran les deduccions fiscals que designi la legislació vigent.

 • 13. El premi podrà no adjudicar-se i declarar-se desert.
 • 14. El termini de presentació de documentació per participar en el concurs finalitza a les 18.00 hores del dia 05 d’abril de 2021.
 • 15. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.

VI PREMI MANUEL ARROYO PER A EXALUMNES DE L’ESCOLA SANT GERVASI

Fundació Sant Gervasi organitza el VI Premi Manuel Arroyo per a Exalumnes d’Escola Sant Gervasi com a instrument per a l’estímul i el reconeixement de trajectòries professionals i vitals en tots els àmbits, impulsades per una voluntat innovadora i emprenedora i que responguin als valors humans que Escola Sant Gervasi sempre ha promogut, com ara la cooperació, l’esperit de superació personal i col·lectiu, l’europeisme…

 • 1. Podran participar en aquesta convocatòria tots els exalumnes d’Escola Sant Gervasi que hi hagin completat la seva escolarització obligatòria o post-obligatòria. El fet d’haver-se presentat en edicions anteriors no impedeix de tornar a ser candidats en les edicions posteriors.
 • 2. La presentació de candidatures al concurs es farà mitjançant un formulari que es troba al web www.premismanuelarroyo.coop.
 • 3. Els candidats podran presentar-se ells mateixos, preferiblement amb el suport d’avaladors que donin suport a la candidatura.
 • 4. Mitjançant el web www.premismanuelarroyo.coop també es podran proposar candidats que reuneixin les condicions i els mèrits necessaris per a optar al premi.
 • 5. La dotació del premi consistirà en un original de la litografia de l’artista Miquel Àngel Para realitzada expressament per al reconeixement que suposen els Premis Manuel Arroyo.
 • 6. Una comissió d’exalumnes de l’Escola Sant Gervasi, després d’una preselecció de candidatures, es podrà posar en contacte amb els candidats i requerir-los la documentació que consideri oportuna per a la valoració adequada dels seus mèrits.
 • 7. Les candidatures podran ser presentades fins a les 18.00 hores del dia 05 de març de 2021.
 • 8. Les candidatures podran ser votades en el web www.premismanuelarroyo.coop fins a les 18:00 hores del dia 30 d’abril de 2021 per als alumnes de l’Escola que cursen 1r i 2n de Batxillerat en el moment de la convocatòria dels Premis.
 • 9. Els vots s’emetran en relació amb els valors de l’Escola Sant Gervasi: el coneixement, el creixement, la transformació social, la responsabilitat i la proximitat. Els votants hauran de relacionar i graduar els valors en relació als currículums dels candidats que seran publicats en la pàgina web dels premis.
 • 10. La comissió d’exalumnes revisarà els resultats de la votació online i en base a aquestes i al currículum dels candidats emetrà el veredicte.
 • 11. El Jurat es reserva el dret de no adjudicar cap premi.
 • 12. La resolució del jurat es coneixerà en acte públic abans del 14 de maig de 2021.
 • 13. Fundació Sant Gervasi es compromet a mantenir la màxima confidencialitat sobre els exalumnes presentats que no hagin resultat premiats.
 • 14. La presentació de la sol•licitud de participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.