Manuel Arroyo ha promogut, des de l’inici de les seves activitats al capdavant d’Escola Sant Gervasi, tot un seguit d’accions que es fonamenten fermament en un teixit ideològic al qual ha estat sempre fidel i que ha tingut la virtut de saber transmetre a tots els seus col·laboradors. Les principals línies ideològiques pel que fa a l’ensenyament són:

  • L’escola no pot viure d’esquenes al seu entorn social. Cal que estableixi estrets vincles amb aquest i que en lideri tendències. L’escola ha de ser viva. Això implica un centre educatiu que va molt més enllà de la formació acadèmica. Organitza esdeveniments esportius oberts a tothom, crea i manté clubs esportius i culturals, instaura premis, organitza conferències, cursos de formació per a familiars dels alumnes, etc…
  • Les llengües estrangeres no són una matèria més del currículum. L’escola ha de fer un gran esforç, dins i fora de les aules, per esdevenir europea. Això implica viatges, intercanvis, grups reduïts en les classes de llengües estrangeres, impartir altres matèries en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de l’escolarització, formació contínua del professorat i, sobretot, dinamització constant del projecte per tal que aquest sigui viscut intensament per tots els membres de la comunitat educativa.
  • El país s’ha vist mancat, tradicionalment, d’una visió científica de la realitat i els successius sistemes educatius han reflectit aquesta mancança. La visió científica és necessària i l’escola juga un paper decisiu a l’hora de provocar aquest canvi de mentalitat. Creant recursos que propiciïn una educació d’alta qualitat en ciència i tecnologies acabarem transformant el país i crearem riquesa perdurable.
  • Les tecnologies de la informació i la comunicació són eines necessàries per millorar la qualitat educativa. Cal investigar i innovar sobre la seva aplicació pedagògica. Escola Sant Gervasi ha reeixit i així li ha estat reconegut públicament en nombrosos projectes d’innovació pedagògica.
  • L’escola no pot viure d’esquenes al seu entorn empresarial. Centres formatius i empresa han de treballar plegats per aconseguir una millora formativa i de la competitivitat productiva de casa nostra.
  • L’escola ha de ser una segona casa per a tots els seus alumnes. La jornada escolar té un inici per a tots els seus membres, però el final el determinaran les necessitats formatives, la personalitat i els gustos de cada alumne. L’escola ha d’oferir un ventall amplíssim d’activitats extraescolars perquè cada alumne trobi el seu lloc. Més enllà dels currículums oficials es pot fer moltíssim per educar els nostres infants i joves.