POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE L’ESCOLA SANT GERVASI

1.- DRET D’INFORMACIÓ
D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables
El titular de la web és FUNDACIÓ SANT GERVASI SCCL, amb domicili social a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), carrer Sabadell, 41, inscrita al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en el full número 1244. Telèfon: 935.795.430 Correu electrònic de contacte: comunicacio aroba premismanuelarroyo coop El delegat de protecció de dades és CIPDI, TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN S.L. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic consultas aroba cipdi.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

1.2.1.- Finalitat general
Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament. Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal. La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges
El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO. El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3.- Categories de destinataris
Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.
Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

1.4.- Transferència internacional de dades
El responsable del tractament fa servir les xarxes socials que consten anunciades a la web, que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen.

1.5.- Termini de conservació de la informació
El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com a afectat
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça comunicacio aroba premismanuelarroyo coop amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

1.7.- Dret de reclamació
L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de
Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat
L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana. 1.9.- Elaboració de perfils Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT
La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4.- US D’ADRECES IP
Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines. Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.